VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
společnosti NETWORK GROUP, s.r.o.
 
1. Základní ustanovení
1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP") upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy v oblasti prodeje zboží (tj. hardware, software, spotřebního a pomocného materiálu, náhradních dílů apod.) a služeb (např. zápůjček - nájemních smluv, konzultačních, školících a zprostředkovatelských služeb apod.) - dále jen „zboží" nebo „předmět plnění" mezi společností NETWORK GROUP, s.r.o. (dále jen „prodávající") a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující")
1.2. Identifikace prodávajícího:
NETWORK GROUP, s.r.o.
Olomoucká 91, 627 00 Brno, Česká republika
IČ: 60750430
DIČ: CZ60750430
vedená  u Krajského soudu v Brně, vložka C 19189
Banka : ČSOB Brno, Veveří 111, Česká republika
Č. účtů pro platby v Kč: 372605473/0300
1.3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro obchodní případy uzavírané společností NETWORK GROUP, s.r.o. ode dne jejich vyhlášení (tj. publikace na webovských stránkách prodávajícího: www.nwg.cz) s tím, že těmito zaniká účinnost předchozích Všeobecných obchodních podmínek a současně nahrazují jakoukoliv ústní dohodu mezi kupujícím a prodávajícím a rovněž nahrazují jakékoliv nestabilní podmínky uvedené nebo označené v přijetí objednávky, v korespondenci nebo jinde, nebo podmínky vycházející z obchodních zvyků, praxe nebo jednání.
1.4. Tyto VOP jsou obchodními podmínkami ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Nestanoví-li smlouva jinak, řídí se těmito podmínkami právní vztah, který vznikl mezi společností NETWORK GROUP, s.r.o. (dále jen „prodávající") a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující"), a to bez ohledu na skutečnost, jaký konkrétní smluvní typ je mezi nimi uzavřen.
1.5. Tyto VOP upravují také práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s poskytováním služeb společností NETWORK GROUP, s.r.o.  prostřednictvím on-line obchodu (dále jen „eShop") pro nákup nového zboží prostřednictvím internetových stránek www.nwg.cz, jehož vlastníkem a provozovatelem je společnost NETWORK GROUP, s.r.o.  
1.6. Kupující je povinen informovat prodávajícího o každé změně ve svých obchodních údajích (změny v sídle, změny v dodacích a fakturačních adresách, právní subjektivitě, v osvědčení o DPH apod.), jinak nese veškerá rizika vyplývající z použití neaktuálních údajů při obchodním styku s prodávajícím.
1.7. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
1.8. Kupující je povinen aktualizovat údaje o oprávněných osobách a jejich pravomocích. V případě, že nebude prodávajícímu oznámena změna a např. zboží si odebere osoba, která již své oprávnění ztratila, nese veškerá rizika nákupu kupující, tzn., že je povinen uhradit hodnotu odebraného zboží a odebrané zboží se považuje za zboží odebrané a nakoupené kupujícím.
1.9. Seznam oprávněných osob a popis jejich pravomocí je součástí Smlouvy o obchodní spolupráci či kupní smlouvy.
 
2. Objednávky
2.1. Obchodní případy mezi stranami se uzavírají především na základě písemných objednávek kupujícího, zaslaných poštou nebo e-mailem, ve výjimečných případech i na základě ústní nebo telefonické objednávky nebo prostřednictvím on-line obchodu na internetových stránkách www.nwg.cz. jak je uvedeno dále v článku 2.1.1. těchto VOP. Pokud kupující objednává telefonicky, je prodávající oprávněn požadovat písemné zaslání objednávky nebo písemnou akceptaci  „Potvrzení objednávky" zaslané prodávajícím kupujícímu v elektronické.
2.1.1. Uživatelský účet
 • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet"). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 • Registrace může být podmíněna poskytnutím některých osobních údajů Uživatelů. V takovém případě bude Prodávající s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s podmínkami souhlasu, je-li u takového zpracování zákonem vyžadován. Správcem osobních údajů je Prodávající.
 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 • Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 • Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 
2.2. Pokud není písemně uvedeno jinak, platí pro závazkový vztah mezi prodávajícím a kupujícím tyto Všeobecné obchodní podmínky. Odpovídající paragrafy VOP platí až do doby úplného vypořádání práv a závazku mezi stranami.
2.3. Prodávající není vázán objednávkou, pokud není učiněna formou dle odst. 2.4. tohoto článku a není vystavena oprávněnou osobou.
2.4. Objednávka musí obsahovat tyto náležitosti:
 • obchodní jméno firmy a sídlo kupujícího včetně telefonického a e-mailového spojení,
 • IČ a DIČ je-li registrován jako plátce DPH, jinak musí výrazně vyznačit, že není plátcem DPH,
 • kód produktu, který jednoznačně určuje předmět plnění (číselné označení produktů podle druhu, uváděné v ceníku nebo katalogu prodávajícího), upřesňující slovní popis,
 • množství požadovaných kusů předmětu plnění, způsob dopravy a přesné místo dodávky,
 • jméno a příjmení oprávněné osoby kupujícího pro nákup zboží vč. telefonického a e-mailového spojení,
 • odpovědnou osobu pro převzetí předmětu plnění
Elektronická forma objednávek
2.4.1. Za elektronickou formu objednávky považujeme použití elektronické objednávky v elektronickém objednávkovém systému (e-shop) na internetové adrese www.nwg.cz.
2.4.2. Elektronická forma objednávek se považuje pro kupujícího za závaznou okamžikem jejího odeslání.
2.4.3. Prostřednictvím elektronického objednávkového systému se objednávka automaticky zanese do ekonomického systému prodávajícího.
2.4.4. Účastníci se dohodli, že elektronická forma objednávky a elektronické potvrzení objednávky jsou rovnocenné písemné formě těchto úkonů a mají pro obě strany tutéž závaznost.
2.4.5. Kupující obdrží prostřednictvím elektronického objednávkového systému informaci o evidenci svého požadavku po odeslání objednávky. Kupující po zapracování objednávky obdrží elektronické potvrzení objednávky dle bodu 2.8.
2.4.6. V případech, kdy prodávající objednávku nepotvrdí elektronickým objednávkovým systémem do 1 pracovního dne, je kupující oprávněn opakovat ji klasickými komunikačními prostředky uvedenými ve Všeobecných obchodních podmínkách.
2.5. Pokud nebude v objednávce uvedená jiná specifikace dodávky předmětu plnění a dokladů, bude vše odesláno na adresu dle aktuálních údajů uvedených ve Smlouvě o spolupráci.
2.6. Strany se dohodly, že elektronická forma komunikace je rovnocenná písemné formě těchto úkonů a mají pro obě strany tutéž závaznost.
2.7. Kupující použije pro e-mailové zaslání objednávek e-mailovou adresu:  info@nwg.cz.
2.8. Kupující obdrží prostřednictvím elektronické pošty informaci o evidenci svého požadavku (dále jen „Potvrzení objednávky") do 2 pracovních dní po přijetí objednávky prodávajícím (blíže viz bod 3.3) a je povinen všechny údaje řádně zkontrolovat. V případě, že chybný údaj naPotvrzení objednávky nebude písemně reklamovat do 2 pracovních dnů od doručení, má se za to, že bezvýhradně souhlasí s plněním uvedeným na Potvrzení objednávky. Jakékoliv pozdější změny objednávky mohou být sankcionovány.
2.9. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce kupujícího nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.
2.10. V případě, kdy prodávající objednávku nepotvrdí elektronickou poštou do 2 pracovních dní, kupující kontaktuje prodávajícího pro ověření doručení objednávky.
2.11. Veškeré změny požadavků kupujícího vůči údajům uvedeným v Potvrzení objednávky je povinen kupující s prodávajícím projednat bezprostředně po zjištění nesouladu nejpozději do 2 pracovních dní od doručení Potvrzení objednávky, pokud již zboží nebylo předáno přepravci k doručení kupujícímu. Pozdější zjištění nesouladu a požadavek na nápravu bude považován za změnu objednávky.
2.12. Prodávající je oprávněn vyúčtovat kupujícímu storno poplatek až do výše 50% ceny předmětu plnění nebo její stornované části na pokrytí nákladů účelně vynaložených v souvislosti se změnou či stornováním objednávky. Kupující je povinen storno poplatek do 14 dnů od výzvy zaplatit prodávajícímu bez ohledu na stav dodávky předmětu plnění.
2.13. V případě větších finančních objemů, nebo specifických podmínek, za nichž má být plnění uskutečněno, resp. požaduje-li to některá ze stran, mohou účastníci uzavřít zvláštní smlouvu na předmět plnění s odkazem na znění těchto VOP.
 
3. Cenové a platební podmínky
3.1. Ceny uvedené v cenících vydávaných prodávajícím, publikovaných na web stránkách prodávajícího, jakož i ústní a telefonické informace jsou informativní a právně nevymahatelné. Prodávající si vyhrazuje právo změnit technické parametry, popř. i ceny bez předchozího písemného oznámení. Pro upřesnění ceny a specifikace předmětu plnění je odběratel oprávněn si vyžádat závaznou cenovou nabídku (dále jen „nabídka"), jejíž platnost je 14 kalendářních dní ode dne vystavení, není-li uvedeno jinak.
3.2. Ceny předmětu plnění uváděné v cenové nabídce nezahrnují žádné související služby, pokud není výslovně uvedeno jinak. Požadavek na poskytnutí souvisejících služeb je třeba výslovně uvést v požadavku na nabídku případně v objednávce.
3.3. Na základě řádné objednávky kupujícího vystaví prodávající Potvrzení objednávky, v němž potvrzuje kupujícímu druh, cenu a množství produktů, jež se zavazuje kupujícímu dodat. Odesláním Potvrzení objednávky prodávajícím kupujícímu je uzavřena tzv. dílčí kupní smlouva popř. smlouva o dílo, která je pro obě smluvní strany závazná.
3.4. V případě vlivu, který objektivně leží mimo prodávajícího a bylo by nespravedlivé žádat, aby prodávající setrval na původně dohodnuté ceně, se strany zavazují dohodnout novou kupní cenu změněnou přiměřeně významu vnějšího vlivu.
3.5. Prodávající je oprávněn požadovat na každém nově zaregistrovaném kupujícím platbu zboží v hotovosti při převzetí zboží, zálohovou platbu na základě proforma faktury nebo jeho zaslání na dobírku. Platby za následné objednávky zboží je možno dohodnout na fakturu s definovanou dobou splatnosti na základě obchodní spolupráce a po podepsání Smlouvy o obchodních vztazích.
3.6. Přijetím zboží od prodávajícího uznává kupující svůj závazek na úhradu za zboží dle podmínek uvedených na daňových dokladech a v těchto VOP.
3.7. Běžný termín splatnosti faktur je 14 dní od data vystavení. Platba na fakturu je podmíněna dobrou platební morálkou kupujícího. Kupující může požádat prodávajícího o prodloužení standardního termínu splatnosti, tato služba však znamená navýšení ceny za zboží.
3.8. Je-li cena sjednána v zahraniční měně a vznikne-li v důsledku prodlení kupujícího s jejím zaplacením prodávajícímu i kurzová ztráta tím, že zaplacená částka přepočtená na Kč dle kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB mezi Kč a příslušnou zahraniční měnou v den zaplacení je nižší než zaplacená částka přepočtená na Kč dle uvedeného kurzu mezi Kč a příslušnou zahraniční měnou v den splatnosti příslušné faktury, je kupující povinen uhradit prodávajícímu takto vzniklou kurzovou ztrátu.
3.9. Kupující souhlasí se zasíláním faktur prostředky elektronické komunikace ze strany prodávajícího. Faktury ve formátu PDF (ISO norma) budou zasílány na dohodnutou centrální fakturační e-mailovou adresu.
Současně kupující bere na vědomí, že nebude dostávat daňové doklady v tištěné podobě poštou. Takto zaslaný daňový doklad si uchová pro své účely a účely případné kontroly. Kupující se zavazuje, že zpětně odešle oznámení o přečtení zprávy. V případě změny centrální fakturační e-mailové adresy se zavazuje kupující včas a písemně oznámit tuto změnu.
Doručením faktury na výše uvedenou centrální fakturační e-mailovou adresu se má za to, že tato byla kupujícímu, coby příjemci faktury řádně doručena. Současně se zavazuje ve lhůtě 5 pracovních dnů doručenou fakturu rozporovat nebo odsouhlasit, v opačném případě se má za to že faktura byla odsouhlasena věcně i formálně. Prodávající požaduje od svých obchodních partnerů, plátců DPH, aby uváděli své bankovní spojení zásadně jen to, které je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup, v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. S účinností od 1.1.2014 prodávající nebude hradit své závazky:
- na žádné jiné bankovní spojení a
- partnerům, kteří byli prohlášeni za nespolehlivé plátce příslušným správcem daně.
3.10. V případě, že hodnota odebraného a nezaplaceného zboží přesáhne výši stanoveného kreditu, není povinen prodávající požadované zboží dodat a to i v případě, že kupujícímu zaslal Potvrzení objednávky. Kredit je definován jako celková výše neuhrazených faktur odběratele, výše kreditu je vyčíslena ve Smlouvě o obchodních vztazích. Pro dodávky nad kredit kupující nabídne způsob zajištění svých závazků, (např. úhradu předem, bianko směnku kupujícího splatnou na viděnou bez předchozího předložení, avalovanou statutárním orgánem kupujícího apod.), prodávající neprodleně posoudí a rozhodne o uvolnění nebo neuvolnění takové dodávky.
3.11. Kupující bere na vědomí, že pokud při úhradě faktur za odebrané zboží nedodrží den splatnosti, tzn. den, kdy již musí být fakturovaná částka připsána na prodávajícím určený účet, může prodávající vůči němu uplatnit veškeré zákonné sankce a postihy.
3.12. Pokudzaplacené zboží se specifikací "osobní odběr" nebude převzato ve skladu prodávajícího do 5 pracovních dnů od potvrzení lhůty dodání, může být zboží zasláno na adresu kupujícího a to na nebezpečí a náklady kupujícího.
3.13. Pokud předem nezaplacené zboží se specifikací "osobní odběr" nebude kupujícím vyzvednuto do 5 pracovních dnů od potvrzení lhůty dodání, má prodávající právo považovat objednávku na dané zboží za zrušenou. V tomto případě kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10% z ceny závazně objednaného a neodebraného zboží včetně DPH, a to ve lhůtě do 14 dnů ode dne jejího vyúčtování.
3.14. Jestliže kupující není z nějakého důvodu schopen přijmout dodávku zboží v době, kdy je zboží připraveno k dodávce a požádá prodávajícího o pozdější doručení, prodávající uskladní zboží na náklady kupujícího jako placenou službu až do okamžiku dodání.
3.15. Dodané zboží je až do úplného zaplacení ceny dodaného zboží vlastnictvím prodávajícího a kupující není oprávněn ho dále zcizovat, zatížit závazkovými či jinými právy třetích stran (např. zástavní právo). To platí i v případě začlenění předmětu koupě do systému, který je majetkem kupujícího nebo systému, který kupující využívá. Zaplacením se rozumí připsání celé fakturované ceny na účet prodávajícího.
3.16. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktur či nezaplacení jakéhokoliv peněžitého závazku, má prodávající nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05% z celkové dlužné částky (včetně DPH) za každý započatý den prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do jeho úplného uhrazení. Úroky z prodlení mohou být objednateli dodavatelem vyúčtovány buď najednou po úhradě dlužné částky či zániku smlouvy, anebo dílčím způsobem za určité období trvání prodlení. Objednatel je povinen zaplatit dodavateli vyúčtovanou výši úroků z prodlení nejpozději do 14 dnů od vystavení příslušného vyúčtování. Touto sjednanou smluvní pokutou není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody a to v plném rozsahu.
3.17. V případě, že kupující neuhradí kupní cenu dodaného zboží ve lhůtě splatnosti, má prodávající právo, mimo svých dalších práv plynoucích pro prodávajícího z nezaplaceného dodaného zboží:
3.17.1. pozdržet další dodávky do doby vyrovnání závazků po splatnosti
3.17.2. pro další dodávky zboží požadovat úhradu předem
3.17.3. přerušit poskytování plnění, resp. služeb s předmětem plnění souvisejících (např. záruční servis) a technickou podporu až do uhrazení závazku odběratele v plné výši včetně sjednaných úroků (penále), resp. smluvních pokut za opožděnou úhradu.
3.17.4. odebrat zboží kupujícímu s požadavkem náhrady vzniklé škody
3.17.5. přijmout náhradní plnění
3.17.6. v případě, že se smluvní strany nedohodnou v dodatečné lhůtě do 30 dní ode dne splatnosti faktur, má prodávající právo odstoupit od smlouvy/objednávky a zároveň si vyhrazuje právo úhrady všech nákladů a škod tímto prodávajícímu vzniklých a to ve lhůtě do 14 dnů ode dne jejího vyúčtování.
3.18. Pokud je prodávající oprávněn pro nezaplacení ceny předmětu plnění převzít předmět plnění zpět, přiznává mu kupující neodvolatelné právo vstupu v obvyklé době do prostor, v nichž je předmět plnění umístěn za účelem odvezení předmětu plnění.
3.19. V případě, že kupující bude v prodlení s placením kterékoliv faktury delším než 14 dní, má prodávající právo jednostranným oznámením rozhodnout o sesplatnění (sesplatněním se rozumí to, že prodávající má možnost jednostranně změnit splatnost všech jím vydaných faktur a stanovit tak nový termín splatnosti) všech dosud nesplatných závazků kupujícího vůči prodávajícímu - k sesplatnění pak dochází písemným jednostranným prohlášením prodávajícího o uplatnění tohoto práva s tím, že pro kupujícího je stanoven nový termín splatnosti všech sesplatněných pohledávek.
3.20. V případě, že kupující bude v prodlení s placením kterékoliv faktury delším než 30 dní, má prodávající právo postoupit neuhrazené pohledávky třetí straně.
 
4. Dopravní a expediční podmínky
4.1. Kupující specifikuje způsob dopravy v objednávce, přičemž jsou možné následující typy dopravy:
 • osobní odběr v sídle prodávajícího
 • doprava tuzemskou spediční firmou na adresu udanou kupujícím - možnosti přepravy uveřejňuje prodávající v aktuálních cenících a současně na www.nwg.cz (PPL, DPD, InTime apod.). Při splnění podmínek daných prodávajícím může být zboží kupujícímu zasláno na náklady prodávajícího, jinak náklady na dopravu předmětu plnění   ze skladu prodávajícího ke kupujícímu hradí kupující, pokud není smluvně stanoveno jinak.
4.2. Způsoby dopravy zboží
Zboží v menších objemech je dodáno obvykle do 24 hodin od expedice ze skladu prodávajícího na dodací adresu uvedenou na objednávce. Zásilky větších rozměrů, počtu balíků nebo paletové zásilky jsou dodány individuálně dle dohody.
4.2.1. Přepravní podmínky pro dodávky v ČR
 • objednávky nad 10 000,- Kč (bez DPH): dopravné zdarma (neplatí pro dílčí dodávky)
 • objednávky do 10 000,- Kč: dopravné 98,- Kč bez DPH za každý balík do 50 kg.
4.3. Dodávka na dobírku - u nových zákazníků, jakož i partnerů s neuspokojivou platební kázní bude prodávající požadovat úhradu zboží předem na proforma fakturu, případně dodání zboží na dobírku.
4.4. Jiný způsob dopravy může být specifikován dohodou obou smluvních stran.
4.5. Osobní odběr na skladě - zboží je možné vyzvednout osobně přímo ve skladě prodávajícího. Osoba, která odebírá zboží, je povinna prokázat totožnost občanským průkazem, případně jiným osobním dokladem a oprávněnost k odběru zboží platnou plnou mocí, nejedná-li se o osobu uvedenou v Seznamu oprávněných osob, který je součástí Smlouvy o obchodní spolupráci. Při osobním převzetí dodávky na skladě kupující kontroluje věcný stav dodávky vůči dodacímu listu. Pokud obsah dodávky neodpovídá dodacímu listu, je kupující povinen dodávku odmítnout jako celek.
4.6. Prodávající splní dodávku zboží podle vzájemné dohody buď okamžikem jejího převzetí kupujícím ve výdejním místě prodávajícího, nebo předáním předmětu plnění ve formě zásilky prvnímu tuzemskému přepravci. Dodací podmínky dle INCOTERMS 2011: EXW Brno
4.7. Kupující je povinen při převzetí předmětu plnění zkontrolovat jeho stav a údaje na přepravním listu. V případě poškození zásilky nebo jiných zjevných vad je povinen sepsat s dopravcem zápis o doručení zásilky s výhradami, případně zásilku odmítnout převzít. Pokud údaje na přepravním listu nesouhlasí se skutečností, je porušen originální obal zboží nebo je porušena originální polepovací páska na obalu, je kupující povinen tuto skutečnost uvést do poznámky na přepravní list dopravce, nebo dodávku odmítnout jako celek.
4.8. Kupující je povinen následně zkontrolovat i věcný obsah zásilky dle přiloženého dodacího/záručního listu. Pokud obsah zásilky neodpovídá dodacímu listu, je kupující povinen okamžitě informovat prodávajícího a postupovat dle jeho instrukcí. Pokud se s prodávajícím nedohodne na řešení, je povinen celou zásilku v originálním balení do 2 dnů od převzetí od dopravce vrátit zpět na adresu prodávajícího.
4.9. V některých případech (u nového partnera apod.) podávající může požadovat podepsání dodacího listu kupujícím při převzetí zásilky. Pro tento účel prodávající sjedná speciální službu u přepravce, který při předání zboží předá  kupujícímu doklady a počká na kontrolu zásilky a podepsání dokumentů, které od kupujícího převezme a přepraví zpět prodávajícímu. V tom případě je kupující povinen okamžitě při převzetí zásilky zkontrolovat její věcný obsah a soulad s dodacím listem. Případný nesoulad obsahu zásilky je povinen vyznačit do dodacího listu a nechat si potvrdit přepravcem.
4.10. Kupující je povinen po převzetí předmětu plnění a ještě před uvedením do provozu, případně před další manipulací se zbožím provést rovněž kontrolu sériových čísel předmětu plnění vůči údajům uvedeným na dodacím a záručním listě. Pokud zjistí nesrovnalosti, je povinen do 2 pracovních dnů od dodání zboží na tuto skutečnost upozornit prodávajícího. Prodávající zajistí opravu a zaslání nového dodacího listu. Neupozorní-li kupující na rozdíl včas, může být rozdílnost sériového čísla produktu a sériového čísla uvedeného v dodacím listě, důvodem pro odmítnutí pozdější reklamace.
4.11. Nesoulad v sériových číslech dodaných produktů a uvedených na dodacím listu není důvodem pro reklamaci nebo vrácení zboží kupujícím.
4.12. Prodávající zašle kupujícímu současně s předmětem plnění odpovídající dokumenty, tj. dodací - 2 výtisky, případně fakturu. Kupující je povinen jeden potvrzený dodací list zaslat zpět prodávajícímu do 3 pracovních dní od dodání zboží buď v písemné podobě poštou nebo podepsaný a naskenovaný dokument odešle elektronicky na adresu:  info@nwg.cz.
4.13. Užívací právo i odpovědnost za riziko vzniku škody na předmětu plnění přechází na kupujícího okamžikem předání (dle bodu 4.6).
4.14. Pokud dodané zboží a podmínky dodávky neodpovídají objednávce, kupující je povinen co nejdříve, nejpozději do 2 pracovních dnů vyplnit a odeslat reklamační protokol na webových stránkách prodávajícího. Prodávající neprodleně vystaví a zašle kupujícímu číslo reklamace a s tímto číslem kupující zašle kompletní a nepoškozené zboží zpět prodávajícímu tak, aby nejpozději do 5 pracovních dnů od vystavení čísla reklamace bylo přijato na skladě prodávajícího. Na vrácené zboží prodávající vystaví obratem dobropis.
4.15. Pokud zboží není vráceno ve lhůtě dle bodu 4.14 vyhrazuje si prodávající právo účtovat vzniklé náklady a storno poplatek 10 % z ceny vráceného zboží nebo zboží nepřijmout.
4.16. Pokud se zboží vrátí poškozené, může prodávající zboží nepřijmout nebo může být dobropisovaná částka ponížená o část, odpovídající poškození, případně o náklady na opravu zboží až do výše ceny zboží.
4.17. V případě, že je prodávající povinen nahradit kupujícímu způsobenou škodu související s některou z uzavřených objednávek/smluv, dohodly se smluvní strany na rozsahu náhrady škody tak, že prodávající uhradí kupujícímu škodu v prokázané výši, nejvýše do výše hodnoty související objednávky kupujícího vůči prodávajícímu.
4.18. Kupující odběrem zboží od prodávajícího výslovně souhlasí s platným zněním Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího v době odběru zboží. Aktuální znění Všeobecných obchodních podmínek je dostupné na www stránkách prodávajícího - www.nwg.cz.
4.19. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran neupravených v těchto VOP a případnými dílčími kupními smlouvami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. a příslušnými právními předpisy.
 
5. Zápůjčky
5.1. Prodávající může poskytnout zboží nebo zařízení (instalační a měřící zařízení) na časově omezenou dobu kupujícímu jako náhradní řešení při technických problémech kupujícího nebo jako účelovou zápůjčku k realizaci obchodních případů kupujícího. Tyto zápůjčky jsou za úplatu. V případě nových obchodních partnerů nebo partnerů bez dobré platební morálky je zápůjčka podmíněna zálohou v plné hodnotě prodejní ceny, ze které se po ukončení zápůjčky odečte část odpovídající zápůjčnému a zbytek se vrátí kupujícímu. Cena za zápůjčku se stanovuje individuálně v závislosti na typu zboží/zařízení a délce zápůjčky.  
5.2. Zápůjčky cívek kabelu pro odmotání: prodávající může bezplatně poskytnout kupujícímu cívku kabelu pro odmotání přesné délky kabelu kupujícím. Kupující odmotáním části zapůjčeného kabelu realizuje objednávku tohoto kabelu v dohodnutých cenách a podmínkách. Kupující při převzetí a předání odsouhlasí délku kabelu před zapůjčením a po vrácení. Rozdíl těchto délek je předmětem prodeje.    
5.3. Zápůjčky pro testování produktů: prodávající může bezplatně poskytnout kupujícímu zboží na dohodnutou dobu k tomu, aby se seznámil s jeho vlastnostmi, případně si vlastnosti zboží ověřil.
5.4. Pro zápůjčky platí: každý požadavek na zápůjčku musí být odeslán prodávajícímu v písemné podobě (poštou, e-mailem) a musí obsahovat všechny náležitosti jako objednávky - viz bod 2.4 navíc s uvedením důvodu zápůjčky, požadované doby zapůjčení, místa, ve kterém se bude vypůjčené zboží po celou dobu zápůjčky nacházet a zodpovědné osoby, které má zápůjčku převzít. V požadavku musí být uveden způsob převzetí zápůjčky buď osobně zodpovědnou osobou (upřednostňováno) nebo s využitím přepravní společnosti. V případě využití přepravní společnosti přebírá kupující zodpovědnost za zapůjčené zboží okamžikem, kdy prodávající předá zboží prvnímu přepravci.
5.5. Pokud není doba zápůjčky písemně dohodnuta, platí, že zboží je vypůjčeno na dobu 7 dnů. V poslední den doby, na kterou bylo zboží/zařízení vypůjčeno, je kupující povinen zboží vrátit prodávajícímu v jeho sídle/provozovně.
5.6. Kupující musí vrátit zapůjčené zboží/zařízení v originálním a nepoškozeném, nepopsaném ani nepolepeném balení s veškerým zapůjčeným příslušenstvím. Při nesplnění této podmínky může být kupujícímu účtována smluvní pokuta až do výše 20% hodnoty zboží a kupující je povinen ji zaplatit a to ve lhůtě do 14 dnů ode dne jejího vyúčtování.  
5.7. Kupující bere na vědomí, že zboží/zařízení je oprávněn použít pouze k dohodnutému účelu, zboží je povinen užívat šetrně tak, aby nedošlo k jeho opotřebení/poškození a že k vypůjčenému zboží nemá vlastnického práva a není oprávněn je přenechat k užívání třetí straně ani je jakkoliv zcizit.
5.8. Pokud by se kupující ocitl v prodlení s vrácením zboží/zařízení, je povinen zaplatit smluvní pokutu za prodlení s vrácením, která se určí jako 1 % z ceny zboží za každý započatý den prodlení. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.
5.9. V případě, že nedojde ke včasnému vrácení zboží, je prodávající dále oprávněn účtovat kupujícímu škodu vzniklou nevrácením zboží a to ve výši kupní ceny předmětného zboží dle platného ceníku prodávajícího. Kupující s tímto způsobem určení škody souhlasí.
 
6. Záruční podmínky
6.1. Prodávající poskytuje záruku na dodané zboží, které je specifikované na faktuře nebo v jiném účetním dokladu a současně v příslušném dokladu o dodání předmětu plnění, tj. ve společném Dodacím a záručním listu. V tomto dokumentu jsou případně uvedena i sériová čísla dodaného předmětu plnění. Zbožím není software, k software dodavatel pouze převádí uživatelská práva (viz níže).Sjednají-li smluvní strany výše uvedeným způsobem záruku za jakost, tato plně nahrazuje zákonnou odpovědnost prodávajícího za vady.
6.2. Je-li předmětem plnění software, záruka dodavatele se vztahuje výhradně na fyzickou čitelnost médií. Okamžikem odstranění ochranných prvků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se kupující (resp. uživatel) stává oprávněným licenčním uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání nositele autorských práv, resp. výrobce software. Tento předmět plnění nelze vrátit prodávajícímu. Prodávající neodpovídá za správnou funkci softwarových produktů (dále SW). Obsah záruky poskytované nositelem autorských práv se řídí licenčním ujednáním k software, které je součástí softwarového produktu.
6.3. Standardní délku záruční doby zboží/díla zpravidla stanovuje výrobce, pro jednotlivé typy zboží bývá rozdílná, ale vždy je vyznačena v Dodacím a záručním listě. Jednotlivé standardní záruční lhůty k nabízenému zboží jsou uvedeny v nabídkách prodávajícího nebo na web stánkách prodávajícího.
6.4. U některých typů zboží lze zakoupit rozšíření délky nebo rozsahu záruky, rozšířený obsah a podmínky záruky. Tyto případy se pak řídí speciálními podmínkami výrobce.
6.5. Odchylná ustanovení speciálních záručních podmínek resp. Smluvního ujednání o rozšíření záruky mají přednost před ustanoveními těchto VOP, v ostatních ustanoveních platí tyto VOP.
6.6. Prodávající nehradí náklady na dopravu reklamovaného zboží od kupujícího k prodávajícímu, pokud není kontraktem stanoveno jinak. V případě oprávněné reklamace prodávající hradí cenu dopravy od prodávajícího ke kupujícímu.
6.7. V případě, že reklamované zboží nesplňuje podmínky reklamace, nebo se testováním prokáže jeho plná funkčnost, uhradí kupující, který uplatňuje záruční opravu smluvní pokutu ve výši 1% z prodejní ceny zboží bez DPH, minimálně však 500 Kč do 14 dnů od vystavení faktury za smluvní pokutu.
6.8. Záruční doba začíná běžet ode dne vystavení Dodacího a záručního listu. Bude-li zboží v rámci záruky vyměněno, pak vyměněný předmět plnění bude mít záruční dobu do zbytku původní záruční doby reklamovaného předmětu plnění, nebude-li výslovně ujednáno jinak.
6.9. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění oprávněné reklamace až do doby, kdy odběratel po skončení opravy byl povinen předmět plnění převzít.
6.10. O oprávněnosti reklamace rozhoduje výhradně prodávající.
6.11. Záruka se nevztahuje na opotřebení předmětu plnění způsobené jeho obvyklým užíváním a nevztahuje se na vady, pro které byla sjednána nižší cena, dále se nevztahuje na závady způsobené takovým použitím nebo takovou instalací, které jsou v rozporu s návodem k obsluze nebo s podmínkami nakládání s předmětem plnění uvedenými v těchto VOP nebo všeobecnými zásadami, na závady vzniklé nedodržením pokynů pro údržbu, provoz nebo obsluhu předmětu plnění, na závady vzniklé nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením; vystavením nepříznivým vnějším vlivům, provozem za jiných než výrobcem či dodavatelem stanovených podmínek, resp. za neobvyklých podmínek; fyzickým poškozením, na závady vzniklé neodvratnou událostí (oheň, voda apod.), povětrnostními vlivy, poškozením bleskem nebo elektrostatickým výbojem, jevy vzniklými při náhlém výpadku napájení, nadměrným mechanickým opotřebením, na vady vzniklé použitím nesprávného, vadného nebo neautorizovaného programového vybavení. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé uživatelem, zanesenými počítačovými viry, instalací softwaru nedodaného dodavatelem, neodbornou instalací softwaru nebo přídavných zařízení. Předmětem záručního plnění není rovněž běžná údržba, čištění a podobné úkony předepsané výrobcem v návodu k obsluze. Záruka se též nevztahuje na opotřebení součástí předmětu plnění, u něhož výrobce limitoval životnost takové součásti.
6.12. Záruka se dále neposkytuje v následujících případech:
 • ztráta nebo záměna záručního listu
 • oprava údajů záručního listu
 • zničení nebo poškození zařízení živelnou pohromou nebo jiným zásahem vyšší moci,
 • jakýkoliv neautorizovaný zásah, oprava či úprava provedené na zařízení, provedením změny na dodaném zboží/díle nebo porušením záruční nálepky, neoprávněným zásahem do zboží/díla osobou, která k provedení zásahu nebyla výslovně dodavatelem zmocněna.
 • závady, mající původ mimo vlastní předmět plnění
 • vypršením záruční lhůty
6.13. Záruka se nevztahuje na nefunkčnost způsobenou instalovaným softwarem nebo jeho vzájemným působením. Prodávající rovněž nenese zodpovědnost za případné ztráty, které vzniknou kupujícímu nebo uživateli následkem poruchy zařízení.
6.14. V případě oprav hardwarových závad nebo úprav předmětu plnění, provedených jako pozáruční nebo jako placené v záruční době (tj. nespadajících do rozsahu záruky), činí záruka na poskytnutý materiál 3 měsíce a na provedenou práci 3 měsíce, nebude-li dohodnuto jinak. Služby nespadající do rozsahu záruky poskytuje dodavatel na základě smluvního ujednání a za úplatu.
6.15. Postup a způsob řešení reklamací je definován v Reklamačním řádu, který je umístěn na webových stránkách prodávajícího.
 
7. Ochrana průmyslových a autorských práv
7.1. Kupujícímu nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log a patentů prodávajícího či dalších firem, jejichž produkty se vyskytují v obchodní nabídce prodávajícího, pokud níže nebo zvláštní smlouvou není stanoveno jinak.
7.2. Kupujícímu nevznikají autorská práva k softwarovým produktům a není oprávněn do nich nijak zasahovat, kopírovat je, nebo jinak je přetvářet nebo šířit mezi třetí osoby.
7.3. Poskytnutí tohoto materiálu ze strany prodávajícího nezakládá kupujícímu žádné právo na licenci, ochrannou známku, patent, právo užití nebo šíření autorského díla, ani jakékoliv jiné právo duševního nebo průmyslového vlastnictví.
7.4. Kupující je oprávněn po odběru zboží (resp. produktů) a služeb od prodávajícího používat logo (značku), texty či vyobrazení produktů prodávajícího při propagaci dodaného zboží a služeb, prodeji dodaného zboží, jakož i presentaci svého podnikání, a to za podmínek seznámení prodávajícího a obdržení písemného souhlasu prodávajícího s navrhovaným použitím log (značek), textů či vyobrazení produktů prodávajícího.
7.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn zakázat používat své logo nebo vyobrazení produktů, a to s účinkem ode dne doručení písemného zákazu (postačuje i e-mailem). V případě, že se kupující nezdrží této činnosti, zavazuje se uhradit prodávajícímu smluvní sankci - pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den neoprávněného užívání loga prodávajícího se splatností do 10 dnů ode dne vystavení vyúčtování smluvní pokuty. Kupující bere na vědomí, že prodávající má logo chráněno v souladu s přísl. ust. Autorského zákona.
7.6. V případě porušení tohoto závazku se mimo výše uvedenou smluvní pokutu kupující zavazuje nahradit prodávajícímu veškeré škody, které v souvislosti s tímto jednáním utrpí.
7.7. Jestliže prodávající poskytne kupujícímu materiál nebo informace, o nichž kupující ví nebo by mohl rozumně předpokládat, že jsou důvěrné, kupující nesmí:
 • Používat tento materiál nebo informace, ani dovolit nebo vědomě povolit použití tohoto materiálu nebo informací jiným způsobem než pro účel, k němuž byly poskytnuty; a
 • Bude držet všechny tyto materiály a informace v tajnosti a zachová jejich důvěrnost; a
 • Nedá je k dispozici nikomu kromě managementu společnosti nebo zaměstnanců, kteří se podílejí na výrobě zboží nebo poskytování služeb za účelem, pro nějž byly tyto materiály a informace poskytnuty, nebo svým subdodavatelům na toto zboží, ale pouze je-li toto poskytnutí nutné k realizaci objednávky ze strany kupujícího.
7.8. Výše uvedené se nevztahuje na technické informace, které již kupující zná a které má volně k dispozici v době přijetí nebo které se staly veřejnou informací jiným způsobem než zaviněním kupujícího.
7.9. Výše uvedené ustanovení se vztahují rovněž na všechny předané podkladové materiály, které si strany předají. Ani jedna ze stran nesmí bez písemného souhlasu strany druhé předané podkladové materiály prezentovat třetím osobám, rozšiřovat je, kopírovat, pozměňovat a jakkoli upravovat
7.10. Kupující musí neprodleně na základě výzvy učiněné písemnou formou prodávajícím všechny převzaté podkladové materiály vrátit na příslušnou adresu, nebo je zaslat na tuto adresu poštou
 
8. Řešení sporů
8.1. Uzavření a realizace smlouvy/objednávky i tyto Všeobecné podmínky podléhají právu České republiky, zejména občanskému zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., v platném znění).  Smlouva/objednávka i tyto Všeobecné podmínky budou také v tomto smyslu interpretovány.
8.2. Jestliže dojde ke sporu nebo neshodě mezi stranami v souvislosti nebo v důsledku smlouvy a tento spor nebude možné vyřešit smírně, kupující a prodávající se dohodli na následujícím eskalačním procesu:
8.2.1. Vyjednávání: jestliže pracovníci exekutivy spor na schůzce nevyřeší, všechny spory vznikající z uzavřených smluv/objednávek a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu s místem sudiště v Brně.
8.2.2. Nebude-li některá ze smluvních stran souhlasit s rozhodčím nálezem vydaným rozhodčím senátem v prvním stupni, může ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodčího nálezu požádat o jeho přezkoumání přezkumným rozhodčím senátem.
8.3. Náklady na rozhodčí řízení platí účastníci podle poměru účastenství na věci a na řízení; nelze-li poměr účastenství určit, platí je rovným dílem. Účastník, který ve věci úspěch neměl je povinen nahradit náklady rozhodčího řízení (případně i přezkumného řízení) účastníkovi, který měl ve věci plný úspěch.
 
9. Závěrečná ustanovení
9.1. V případě, že dojde k sesplatnění pohledávek prodávajícího za kupujícím z důvodů, uvedených v této smlouvě (prodlení kupujícího s placením kterékoliv z vystavených faktur v době splatnosti), zavazuje se kupující uzavřít s prodávajícím ve smyslu přísl. ustanovení Občanského zákoníku Zástavní smlouvu, kterou zastaví ve prospěch prodávajícího své splatné pohledávky (případně nesplatné, pokud s tím bude souhlasit prodávající) za svými dlužníky s tím, že hodnota zastavovaných pohledávek za dlužníky nesmí přesáhnout 150 % nominální hodnoty všech pohledávek prodávajícího (bez úroků z prodlení), jimiž je jejich zaplacení touto zástavní smlouvou zajišťováno.
9.2. Kupující je povinen prodávajícímu do 10 dnů ode dne doručení textu zástavní smlouvy doručit podepsaný text zástavní smlouvy s tím, že současně s textem podepsané zástavní smlouvy bude doručeno prodávajícímu Oznámení o zastavení pohledávky, adresované jednotlivým dlužníkům, kteří budou poddlužníky prodávajícího. V případě, že kupující nesplní tuto povinnost, je povinen uhradit prodávajícímu za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nominální hodnoty pohledávek, jejichž úhrada má být zástavní smlouvou zajištěna - splatnost je pak do 10 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty. Kupující bere na vědomí, že k zajištění pohledávek prodávajícího musí dát především ty pohledávky, které vznikly vůči jeho dlužníkům z titulu dodání zboží prodávajícího.
9.3. V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si prodávající vyhrazuje právo VOP změnit. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí vhodným způsobem minimálně měsíc předem s tím, že změny jsou platné pro všechny obchodní případy uzavřené po platnosti těchto nově vyhlášených VOP (vyhlášením se pro tyto účely rozumí zveřejnění na webových stránkách společnosti NETWORK GROUP, s.r.o., www.nwg.cz.cz - sekce „Obchod", odkaz „Obchodní podmínky", a z tohoto důvodu je kupující povinen před každou objednávkou kontrolovat webové stránky společnosti NETWORK GROUP, s.r.o. Vyhlášení může prodávající rovněž tak provést elektronickou poštou s odkazem na příslušné www stránky.
9.4. Kupující se zavazuje, že neumožní třetím osobám přístup k elektronickým informacím poskytovaným prodávajícím na základě přidělených přístupových hesel. Za každé zjištěné porušení této povinnosti se zavazuje kupující uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč s tím, že zároveň bude kupujícímu zamezen přístup k elektronickým informacím společnosti NETWORK GROUP, s.r.o. Smluvní pokuty je splatná do 14 dnů ode dne doručení vyúčtování.
9.5. Kupující souhlasí dle zák. č. 480/2004 Sb. se zasíláním marketingových a obchodních sdělení prostřednictvím e-mailu na adresy uvedené v seznamu oprávněných osob kupujícího.
9.6. Veškeré písemnosti, které musí být dle těchto podmínek, zákona nebo z důvodu právní jistoty zasílány písemně, budou považovány za řádně doručené, jestliže jsou doručeny osobně nebo odeslány prostřednictvím oprávněných subjektů, e-mailem, na adresu smluvní strany do jejího sídla nebo na poslední známou adresu. Dnem odmítnutí osobního převzetí listiny se považuje tato listina za doručenou
9.7. Kupující bere na vědomí, že některé z prodávajícím dodávaných zařízení je zařízením, na které se vztahuje povinnost likvidace tohoto zařízením v souladu s přísl. ust. zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění (úplné znění zák. č. 106/2005 Sb.). Pro tyto účely se považuje prodávající u takového zařízení za jeho výrobce a vzniká mu ze zákona povinnost toto zařízení ekologicky zlikvidovat, a to buď sám, nebo prostřednictvím třetí, za tím účelem zřízené právnické osoby. Ve vztahu k této skutečnosti pak kupující bere na vědomí, že prodávající jako výrobce plní své shora uvedené a zákonné povinnosti ve vztahu k těmto odpadům (současným i historickým) v rámci organizace ASEKOL s.r.o. se sídlem Praha 4, Čs.exilu 2062/8, tzn. organizací, která vykonává společné plnění povinností stanovených pro oddělený sběr, zpětný sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení, a s ohledem na tuto skutečnost nebude prodávající odebírat tento druh odpadů od kupujícího.
9.8. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy či těchto podmínek neplatným, nevymahatelným, zdánlivým nebo neúčinným, nedotýká se taková skutečnost platnosti, vymahatelnosti nebo účinnosti ostatních ustanovení smlouvy či těchto podmínek. Strany smlouvy jsou v takovém případě povinny vynaložit veškeré úsilí k uzavření dodatku ke smlouvě, jímž bude příslušné neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení nahrazeno novým, které bude nejlépe odpovídat původně zamýšlenému ekonomickému účelu.
9.9. Vylučuje se použití § 1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1757 odst. 2 a 3, § 1765, § 1950 občanského zákoníku. Ani jedna smluvní strana vůči druhé nemá postavení slabší strany.
9.10. Zástupce kupujícího stvrzuje svým podpisem souhlas se všemi ustanoveními výše uvedených Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího a svou vázanost těmito VOP pro veškeré své obchody s prodávajícím, pokud nebude oběma stranami dohodnuto jinak.
 
 
 
Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.2.2022
 
 
V Brně dne 1.2.2022
 
doc. Ing. František Urban, CSc.
jednatel společnosti NETWORK GROUP, s.r.o.